פרסומים


139
כתמים טבעיים במערכות חקלאיות
כתמים טבעיים בתוך המערכת החקלאית –האומנם 'אבני קפיצה'? חקלאות אינטנסיבית עלולה לגרום לפגיעה במגוון הביולוגי. אחת הגישות למיתון פגיעה זו היא 'חקלאות ידידותית למערכות הטבעיות' המצדדת בשמירה על כתמים טבעיים בתוך המערכת החקלאית. במחקר זה בחנו את ההשערות שכתמים טבעיים הם מקור לזוחלים בשדות, ושהתנועה מהשדות לכתמים מאפשרת לכתמים לשמש 'אבני קפיצה' בין אזורים טבעיים, ובכך למתן את השפעת הקיטוע של השטחים הטבעיים.
השפעת ישובים על פעילות תנים
השפעת משאבים ממקור אנושי על דגם השימוש במרחב של תנים זהובים. במחקר זה בחנו את ההשפעה שיש לישובים בעלי אופי חקלאי על דגם השימוש במרחב של ה'תן הזהוב' באזור הים-תיכוני בישראל. כפרים בשטח המחקר שלנו היו אטרקטיביים לתנים כתוצאה מסניטציה גרועה בתוך ומסביב לישובים. כתוצאה מכך שכמות המזון בישובים הינה גבוהה וניתנת לצפייה על ידי התנים, ציפינו שדגם השימוש במרחב של תנים בקרבת הישובים כולל שטח תחום המחייה, ודגם התנועה יהיו שונים משל תנים החיים במרחב טבעי יותר.
שדות חיטה כמלכודת אקולוגית
בעלי חיים צריכים לקבל החלטות רבות בכל יום- היכן לשחר לצייד, היכן להתרבות, מתי לחפש אתר רבייה ועוד. לצורך קבלת החלטות אלו משתמשים בעלי החיים לעתים קרובות בידע קודם שנצבר בימי חייהם או בידע אבולוציוני שהועבר להם מהדורות הקודמים. אולם לעתים בעלי חיים בוחרים בבית גידול שנראה מתאים לצרכיהם האקולוגיים, אך כתוצאה מפעילות אנושית אינטנסיבית השתנה בית הגידול ומהווה בית גידול עוין. מצבים אלו מוכרים בספרות כ"מלכודת אקולוגית". מחקר זה מלמד כי שדות חיטה מהווים מלכודות אקולוגית עבור זוחלים.
השפעות אקולוגיות של הייעור בנגב הצפוני ובדרום הר חברון
מסמך זה בוחן את ההשלכות האקולוגיות של הייעור הצפון הנגב ובדרום הר חברון, לאור ההיקפים הנרחבים של פעולות הייעור במרחב זה בשנים האחרונות, ומטרתו לקיים דיון ציבורי פתוח סביב ההיבטים הסביבתיים של פעולות אלה.
מגוון ביולוגי באזורים חקלאיים
תזת הדוקטורט: השפעה תלוית סקאלה של מערכת אקולוגית חקלאית מקוטעת על חברת הזוחלים
חקלאות, מערכות אקולוגיות וסביבה
השפעת המשאבים האנתרופוגניים  על דפוסי התנהגות של התן הזהוב.
השפעת המשאבים האנתרופוגניים  על דפוסי התנהגות של התן הזהוב.
אומדן כמות צבועים במדבר הנגב
אומדן כמות צבועים (Hyaena hyaena) במדבר הנגב באמצעות מלכודות מצלמה ומודלים של לכידה מחדש.
חקלאות תומכת סביבה בשטח המועצה האזורית יואב: שילוב ידע קיים והקמת  פורום רב-גורמי ליישום בר-קיימא
המועצה האזורית יואב שוכנת בשפלת יהודה הדרומית ומשתרעת על שטח של כ-701,111 דונמים. 30% מתוך שטח המועצה משמשים לחקלאות וכ- 72% מהשטח הינם יערות ,ואדיות ושטחי בור אחרים. שילוב זה בין שטחי חקלאות רבים בסמוך ובצמוד לשטחי בור רבים אשר מכילים בתוכם ערכיות אקולוגית ומגוון ביולוגי גבוהים ביותר, מטילים על המועצה והחקלאים אחריות לשמירה ולהגנה על המערכת הביולוגית. אחד ההיבטים של אחריות זו הינה תוכנית לניהול חקלאי של המרחב תוך הטמעה ושימוש בכלים של חקלאות ידידותית לסביבה.
סקר ספרות לשיקום אקולוגי בשטחים מופרים  במדבר ההיפר-ארידי
סקר זה יציג סוגיות הקשורות לקרקע וקרום הקרקע הביולוגי. זאת, כנדבכים חשובים למערכת האקולוגית כולה. קרקע ונגר חוברים יחדיו, ופגיעה באחד מובילה לחוסר תפקוד של המערכת האקולוגית. היות ואי אפשר לנתק תחומים אלו מחברת הצומח, יערך דיון קצר בשיקומה. הדבר מביא לידי ביטוי גישה המשלבת בין קרקע, משטר מים וצמחיה. כך, יוצגו סוגיות הקשורות בקרקע, שיקום קרום קרקע ביולוגי, ופעולות זריעה ונטיעה שמטרתן ביסוס חברת צומח. שיקום אקולוגי מצריך מטרות מוגדרות היטב, המלוות באמצעי הערכה ישימים וראליים, שמטרתם להעריך האם המטרות המוגדרות הושגו לאחר תקופת זמן מוגדרת מראש. לפיכך, יוצגו קטגוריות מדידה המקובלות: מגוון, מבנה חברת הצומח ותהליכים אקולוגיים. יחדיו, הן מאפשרות לבחון את תפקוד ומבנה המערכת האקולוגית. כן נכון להגיש כי בעוד שבעבר היה נהוג לבחון שיקום בעיקר על סמך צומח, לאחרונה גוברים הניסיונות להעריך את תפקוד המערכת המוקמת בשלמותה. זאת, באמצעות בחינת תהליכים מורכבים כגון שרשת המזון, הטרוגניות, גישות רשתיות ועוד.
סקר תשתיות טבע עירוני בערד
סקר זה מיועד לייצר תמונת מצב עירונית של תשתיות הטבע בעיר ערד. זאת, באמצעות בניית מסד נתונים עדכני של המערכות הטבעיות בעיר, ושילובו במערכת המידע העירונית. כך, תתאפשר הבנה מרחבית של תשתיות הטבע בהתאמה להקשר העירוני בו הן נמצאות. על סמך בסיס מידע זה, ניתן יהיה בהמשך וכשלב נפרד מהסקר, לבנות תכנית אב לתשתיות טבע עירוני בערד. באמצעות מידע נגיש, ניתן יהיה לשמור על מגוון המינים בעיר. על המידע להיות זמין לכלל הגורמים הקשורים לתהליך התכנון והפיתוח של העיר באופן ישיר ועקיף. בנוסף, המידע שמופק במסגרת סקר זה יכול להוות כלי מהותי לחיבור בין תחום החינוך ורווחת התושבים לתשתיות הטבע העירוניות
מלאו את הפרטים ואצור עמכם קשר בהקדם
שם:*
טלפון:*
מייל:
הודעה: